شهریور ۱۹, ۱۳۹۹

كانون اختلالات ناشى از كوويد ۱۹ تغيير كرده است

ماهنامه پردازش: يک رويکرد خوش‌بينانه البته توأم با احتياط در قبال پيش‌بيني قيمت‌ها باعث شده که ما طي حداقل چهار فصل از پنج فصل گذشته پيش‌بيني‌هاي […]