فروردین ۱۵, ۱۴۰۱

حاشيه سود توليدكنندگان لوله عليرغم افزايش قيمت فروش، كاهش مى يابد

فروردین ۱۴, ۱۴۰۱

آشنايى با خطوط فرآورى پيشرفته درصنايع فولاد جهان

گزارشى خواندنى از اقدامات مستقل صنايع فولاد آمريكا، آسيا، اروپا و چين براى فرآورى بهتر زنجيره توليد
فروردین ۷, ۱۴۰۱

كنترل هاى دقيق تر،عرضه بيش ازحد منيزيت درچين را كاهش مى دهد

كنترل شـديدتر فعاليتهاى معدنى در استان ليائونينگ چين و مقررات سـختگيرانه محيطزيسـتى باعث كاهش مازاد عرضه منيزيت در اين كشـور شـده است و چشـم انداز خوش […]