اسفند ۲۱, ۱۴۰۰

آمادگى كامل براى ساخت بندرواسكله موادفله معدنى در “منطقه ويژه خليج فارس”

شرکت مدیریت بین‌اللملی همراه جاده ریل دریا با ساخت بندر و اسکله مواد فله معدنی، خرید و تجهیز واگن‌های حمل ‌و نقل مواد معدنی و نیز […]