اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۲

معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی لغو شد

لغو معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی طبق برنامه هفتم توسعه، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و […]