مهر ۶, ۱۴۰۱

مهندس محسن نادرى، مدیرعامل شرکت “مدیریت بین المللى همراه جاده ریل دریا” به ماهنامه تخصصى پردازش گفت:

اقدامی ملی برای حمل و نقل مواد معدنی احداث پایانه مکانیزه تخلیه و بارگیری مواد معدنی “هیمکو” در غرب بندر شهید رجایی موقعیت جغرافیایی ایران و […]
شهریور ۵, ۱۴۰۱

مهندس محسن نادرى، مدیرعامل شرکت “مدیریت بین المللى همراه جاده ریل دریا” به ماهنامه تخصصى پردازش گفت:

احداث پایانه مکانیزه تخلیه و بارگیرى مواد فله معدنى “هیمکو” در غرب بندر شهید رجایى موقعیت جغرافیایی ایران و شرایط اقلیمی امتیازات اقتصادی باارزش و خاصی […]