مهر ۱۸, ۱۳۹۸

تبلیغ یا خدمت؟؟

یک مسؤول حکومتی چند شغل می‌تواند داشته باشد؟ آیا نمایندگی مجلس و رسیدن به حوزه مربوط به نمایندگی و دیگر امور جاری کشور آنقدر کم و […]