آذر ۲, ۱۴۰۱

محمدمهدی رستم‌پور، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی در گفت‌وگو تصویری با گروه‌ رسانه‌ای پردازش تاکید کرد: انتقال مالکیت انفال طبق اصل ۴۵ قانون اساسی منع قانونی دارد

طبق اصل ۴۵ قانون اساسی دریا، دریاچه، معادن و… اموال عمومی محسوب شده و از باب اعمال حاکمیت و رعایت مصلحت عمومی، توسط دولت مدیریت می‌شوند. […]