فروردین ۱۴, ۱۴۰۱

آشنايى با خطوط فرآورى پيشرفته درصنايع فولاد جهان

گزارشى خواندنى از اقدامات مستقل صنايع فولاد آمريكا، آسيا، اروپا و چين براى فرآورى بهتر زنجيره توليد