فروردین ۱۶, ۱۴۰۱

کاربرد پمپهای پریستالتیک (شلنگی) در صنایع معدنی جهان

در این مقاله، مختصری درمورد عملکرد پمپ‌های پریستالتیک که از انواع پمپ‌های جابجایی ‌مثبت هستند شرح داده می‌شود و در ادامه به مزایای به‌کارگیری پمپ‌ها در […]