مرداد ۸, ۱۴۰۱

دوناوارهاـ والش،رییس انجمن فلزات نادردریک گفتگوبه تشریح تجربیاتش پرداخت

دونا وارها ـ والش «هر روز صبح با این فکر از خوب برمی‌خیزم که چگونه رقابتی بودن شرکت را حفظ کنم» به عنوان مدیر فروش، زنجیره […]