آبان ۱۹, ۱۳۹۹

مهندس محسن سعیدبخش مدیرعامل “توکاریل” در گفت‌وگو با ماهنامه تخصصی پردازش ضمن تشریح استراتژی‌های شرکت خواستار شد:لزوم افزایش حق‌مالکانه شرکت‌های ریلی با توجه به افزایش شدید هزینه‌ها

مهندس محسن سعیدبخش مدیرعامل “توکاریل” در گفت‌وگو با ماهنامه تخصصی پردازش ضمن تشریح استراتژی‌های شرکت خواستار شد: لزوم افزایش حق‌مالکانه شرکت‌های ریلی با توجه به افزایش […]