تیر ۵, ۱۳۹۸

غریب‌پور: انتظار من از مرکز این است که تعامل خوبی با بخش خصوصی و تشکلهای معدنی داشته باشد.

سال گذشته مرکز تحقیقات بالغ بر ۲۷ هزار مورد فراوری انجام داده که با در نظر گرفتن اکتشاف ۳۰۰ هزار کیلومتری جدید، کار مرکز بسیار بیشتر […]