مرداد ۱۲, ۱۴۰۱

مهندس بنت الهدى سلیمانى در گفت وگو با ماهنامه تخصصى پردازش ضمن هشدار به دلیل کمبود منابع آبى و گازى در تامین برق صنایع فلزى و معدنى اعلام کرد:

آمادگى ” نورسان‌انرژى‌آریا” براى تامین بخشى از برق مصرفى صنایع بااحداث نیروگاه‌هاى خورشیدى مجموعه‌های تولیدی بزرگ، پیشگام احداث نیروگاه خورشیدی و جلوگیری از اعمال جریمه های […]