آبان ۱, ۱۳۹۹

ماهنامه تخصصى پردازش به‌صورت اختصاصى منتشر مى كند:صنعت فولاد ايران ۲۲ ميليون تن سنگ آهن، ۲ ميليون تن گندله و ۷ ميليون تن آهن اسفنجى كمبود خواهد داشت

ماهنامه تخصصى پردازش به‌صورت اختصاصى منتشر مى كند: بر اساس نتايج جديدترين پايش طرح جامع فولاد كشور، در افق ۱۴۰۴ صنعت فولاد ايران ۲۲ ميليون تن […]