فروردین ۷, ۱۴۰۱

كنترل هاى دقيق تر،عرضه بيش ازحد منيزيت درچين را كاهش مى دهد

كنترل شـديدتر فعاليتهاى معدنى در استان ليائونينگ چين و مقررات سـختگيرانه محيطزيسـتى باعث كاهش مازاد عرضه منيزيت در اين كشـور شـده است و چشـم انداز خوش […]